Meny

Oversikt produkter og tjenester

(17.10.2017)

Produkter

MAX System

MAX System er et WEB-basert kvalitets- og internkontrollsystem som kan bygges sammen med ulike moduler avhengig av hva som skulle ønskes. Under etablering får bedriften tilgang til en erfaren rådgiver som tilpasser systemet til bedriftens behov. Fagmoduler blir fortløpende holdt oppdatert.

Programmet er svært brukervennlig og hjelper en som bruker å huske på viktige oppgaver. Tilpasset for bruk med lesebrett. Inneholder i grunnmodulen avviksbehandling, oppfølging av aktiviteter / handlingsplan, systemer for varsling, digitale sjekklister og funksjonalitet for håndbøker. Les mer her.

MAX HMS

Er en fagmodul av MAX System innen helse, miljø og sikkerhet. Kan tilpasses alle typer bransjer. Det etableres både en HMS-håndbok, handlingsplan, sjekklister – alt tilpasset bedriftens behov. Etableringen skjer i samarbeid med HMS-rådgiver. Se ellers mer informasjon om MAX System ovenfor. Fornuftig pris. Les mer her.

Bevar-HMS

Dersom du er et boligselskap (borettslag, sameie) ta kontakt med ditt boligbyggelag for mer informasjon. Er du boligbyggelag ta kontakt med NBBL for informasjon. Les mer om Bevar-HMS.


Tjenester

Risikovurdering

Risikovurdering kan gjennomføres som en grovrisikovurdering eller detaljert for et enkelt område. Vi tilbyr bistand til både grovrisikovurering og detaljerte risikovurderinger innenfor det fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøet.

Fra 1. januar 2013 trår det i kraft flere endringer i regelverket på arbeidsmiljø området. Innholdsmessig er det mindre endringer, men strukturmessig flere viktige endringer. Blant annet blir kravet til risikovurdering ytterligere styrket. Vi kan bistå med å få på plass en overordnet risikovurdering som gir deg en oversikt over hvor risikoen er størst og hvilke områder som bør prioriteres for oppfølging. Vi har god erfaring med denne typen risikovurderinger og bygger blant annet på ROS-metoden.

Yrkeshygiene

Vi har kompetanse og utfører oppdrag innen yrkeshygiene. Vi tar på oss oppgaver innen ulike typer av kartlegging og måling innenfor fysisk, kjemisk og biologisk helsefare. Eksempler på tema kan være inneklima, støv, kjemikalier (tåke/aerosoler, damper, gass), støy/lyd etc.

Vi har 2 stk SKC Deluxe ATEX pumper (Air sampling pump) som også leies ut. Ved ønske om å leie, ta kontakt for å sjekke ut ledige tider.
           

HMS-leder / SHA-koordinator

Vi har erfaring med å delta i prosjekt som HMS-leder. Er det behov for en SHA-koordinator i forbindelse med bygg- og anleggsprosjekt eller rollen som HMS-ansvarlig for en tidsbegrenset periode er dette oppgaver som vi kan bistå med.

Kurs og opplæring

Vi gjennomfører ulike typer kurs innen helse, miljø og sikkerhet. Vi kan skreddersy kurs for ledere, verneombud m.fl. Eksempler på kurs er grunnkurs i arbeidsmiljø, HMS-for ledere (AML § 3-5), Helsefare ved sveising, Risikovurdering som metode, Ulike typer av førstehjelpskurs m.m.

Oversettelse til polsk, litausk eller engelsk

Vi påtar oss oppdrag med å oversette HMS-informasjon fra norsk til engelsk, polsk og litausk. Vi har erfaring med denne typen oversettelser i forbindelse med blandt annet sikkerhetsinformasjon til ansatte i bygg- og anleggsbransjen.

Oppbygging og revisjon av HMS-system

Vi påtar oss oppdrag med å bygge opp utkast til HMS-systemer og revidere og kvalitetssikre eksisterende system. Vi har bred erfaring fra flere bransjer. Arbeidet må gjerne kombinderes med bruk av det WEB-baserte Kvalitets- og interkontrollsystemet MAX System og modulen MAX-HMS. Les mer

Årlig gjennomgang av HMS-systemet

Lovverket stiller krav til at det HMS-arbeidet/-systemet jevnlig evalueres. Vi bistår gjerne med en gjennomgang av virksomhetens systematiske HMS-arbeid. For en SMB bedrift er normal tid ca 2-4 timer. Det utarbeides en rapport som dokumenterer arbeidet.

Beredskapsøvelser

Å trene på ulike scenarier vil ofte være et godt konskevensreduserende tiltak. Vi kan tilby både mindre og mer omfattende øvelser. Eksempler der en ønsker å gjennomføre øvelser kan være i forbindelse med arbeid i høyden, rasfare, brann og eksplosjon, fare for sammenbrudd av konstruksjoner eller klemskader. I samtale med deg som kunde avklares nærmere behovet for omfang, antall markører, scenarier det skal trenes på etc.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, med særlig vekt på små og mellomstore bedrifter. Målet er å sikre bedriften å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Vi kan bistå som konsulent for å klargjøre bedriften og melde opp til sertifisering. Arbeidet består i rådgivning og ledelse av arbeidet frem til sertifisering.

Utarbeide og revidere innhold til HMS-oppslagsverk

Vi har erfaring med å bistå virksomheter og organisasjoner med å holde oppdatert fagstoff innen HMS som tilbys deres kunder eller medlemmer.
Erfaring fra bl.a. oppslagsverk og håndbøker tilhørende Adekvat og Infotjenester.
  

Bedriftstilpassede dokumentmaler

Vi kan bistå med å utarbeide, revidere eller som ekstern part se over dokumentmaler, skjema eller sjekklister som benyttes internt i virksomheten.